Përmbajtja
1- Nështrueshmëria ndaj All-llahut [subhanehu ve teala] *
2- Vërtetimi i imanit (besimit) *
3- Garanca e All-llahut [subhanehu ve teala] dhe dhuntia e madhe *
4- Respektimi dhe vërtetimi i asaj që All-llahu [subhanehu ve teala] dhe Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] e kanë ngritur dhe vërtetuar *
5- Nënshtrueshmëria ndaj urdhërit të Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] *
6- Shpëtim në pasimin e Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] *
7- Një nga qëllimet më të madhërishme të Islamit *
8- Madhërimi dhe kryerja publike e parimeve të All-llahut [subhanehu ve teala] *
9- Nga praktika e rrugës dhe udhëzimit të drejtë (Sunenul-Huda) *
10- Më i vlefshëm se namazi individual *
11- Tek All-llahu [subhanehu ve teala] namazi me xhemat është më i mirë se namazi i individit *
12- Mbrojtja nga shejtani (djalli) *
13- Largimi i përgjasimit me munafikët (dyfytyrëshat) *
14- Një nga shkaqet e faljes së mëkateve *
15- Shkak që All-llahu [subhanehu ve teala] të krenohet *
16- Shpërblimi i madh për ecjen deri te xhemati *
17- TUBIMI I MELEKËVE NË NAMAZIN E SABAHUT DHE TË IKINDISË DHE KËRKIMI I FALJES PËR ATA QË PREZENTOJNË NË TO *

Kliko ne linke per te lexuar me shume!

LINK

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.