Kul huvAll-llahu ehad, All-llahullahus-samed, lem jelid ve lem juled, ve lem jekun lehu kufuven ehad. Kul e’udhu bi Rabbil felek, min sherri ma halek, ve min sherri gasikin idha vekab, ve min sherrin-nef-fathati fil ukad, ve min sherr-rri hasidin idha hased. Kul e’udhu bi Rabbin-nas, melikin-nas, ilahin-nas, minsherr-rril vesvasil-han-nas, eledhi juvesvisu fi sudurin-nas, minel xhin-neti ven-nas.

Thuaj: Ai, All-llahu është Një! All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë. As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit, Prej dëmit të çdo krijese që Ai e krijoi. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron. Thuaj: “”Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve! Sunduesin e njerëzve, Të adhuruarin e njerëzve, Prej të keqes së cytësit që fshihet. I cili bën cytje në zemrat e njerëzve, Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit”
“”Kush i thotë ato nga tri herë në mëngjes dhe mbrëmje do t’i dalin në ndihmë për çdo gjë””. Ebu Davudi 4/322, Tirmidhiu 5/567. Shih Sahih Tirmidhi 3/182.

 

 

112: Nasir El-Kitami – Surja Ihlas

https://www.youtube.com/watch?v=2f8NgDMvDCQ&list=UUZGyZ63SHQ0o0uqPQCbezEQ&index=15

113: Nasir El-Kitami – Surja Felek

https://www.youtube.com/watch?v=-yG6WYnA3lI&list=UUZGyZ63SHQ0o0uqPQCbezEQ&index=14

114: Nasir El-Kitami – Surja Nas

https://www.youtube.com/watch?v=jOdtCmhApg4&index=13&list=UUZGyZ63SHQ0o0uqPQCbezEQ

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.