11 Sep 2018

Një student doli në shëtitje me profesorin e tij, duke shëtitur dhe biseduar gjatë rrugës, ata shikuan rroba dhe një palë këpucë të vjetra të një fshatari të varfër, i cili punonte arën e tij. Studenti i tha profesorit: Të bëjmë shaka paksa me këtë fshatar, t’ia fshehim këpucët e tij dhe të shohim reagimin e tij kur do të fillojë që ti kërkojë ato. Profesori iu përgjigj: Djalosh, k...

11 Sep 2018

Burrit i kërkohet ta ndihmojë gruan që të përmbushë dëshirat e saj seksuale dhe të ruajë dëlirësinë e saj. Abdullah ibën Amër ibën Asi (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se i Dërguari i Allahut (lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të) i ka thënë: “O Abdullah, më është thënë se ti agjëron ditën dhe qëndron duke u falur natën. Mos e bëj këtë sepse po ta bësh sytë do të të l...

11 Sep 2018

Nga sahabiu i nderuar Enes ibën Malik (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!), ka thënë: “Janë shtatë vepra, shpërblimi i të cilave i vazhdon njeriut në varrin e tij, pas vdekjes së tij: Lënia trashëgimi e diturisë së dobishme (t’ju lësh njerëzve dituri nga e cila do të përfitojnë), T’ju mundësosh të përfitojnë nga uji i një lum...

11 Sep 2018

Ka thënë Profeti alejhi selam: “ Çdo njëri prej jush që merr abdes mirë, apo në mënyrë të plotë dhe më pas thotë: ‘ Esh-hedu en la ilahe il-lallah ue esh-hedu ene Muhameden abduhu ue resuluhu (dëshmoj se nuk ka të adhuruar me meritë përveç Allahut dhe Muhamedi është robi dhe i Dërguari i Tij), do t’i hapen të tetë dyert e Xhenetit që të hyjë nga secila derë të dëshirojë” Muslimi, E...

11 Sep 2018

Cilësitë që duhet të ketë veshja me të cilën falemi, në mënyrë që namazi ynë të konsiderohet i saktë: 1. Të mos jetë transparente, pra të atyre pjesëve që janë obligim të mbulohen në namaz. 2. Të jetë e pastër, pra të mos ketë nga ato papastërti që të pengojnë nga kryerja e adhurimit. 3. Të jetë veshje e lejuar, pra jo e ndaluar fetarisht. 4. Të mos jetë veshje që dëmton shëndetin të...

11 Sep 2018

Për t’u ruajtur shikimi, u zbrit dispozita e të kërkuarit leje para hyrjes në shtëpitë e huaja. Dispozita sheriatit për atë person që e kundërshton këtë ligj, dhe shkon e zhbiron ose vëzhgon në shtëpitë e huaja, është nxjerrja e syrit dhe nuk paguhet dëmshpërblim për të, e as nuk ka të drejtë të kërkojë hakun. Transmetohet nga Ebu Hurejre se Profeti, alejhi selam, ka thënë: “Kujtdo që...

11 Sep 2018

Sahabët që përcollën më së shumti hadithe 1. Ebu Hurejre (radijAllahu anhu): 5374 hadithe. 2. Abdullah ibn Umeri (radijAllahu anhuma): 2630 hadithe. 3. Enes ibn Maliku (radijAllahu anhu): 2286 hadithe. 4. Aisha (radijAllahu anha) 2210 hadithe. 5. Abdullah ibn Abbasi (radijAllahu anhuma): 1660 hadithe. 6. Xhabir ibn Abdullah (radijAllahu anhuma): 1540 hadithe. 7. Ebu Se’id El-Hud...

11 Sep 2018

Njeriu ka dy mundësi: njërën që ka të bëjë me dijen teorike dhe tjetrën që është praktikimi i vullnetshëm. Lumturija e njeriut qëndron pikërisht në plotësimin dhe përsosmërinë e këtyre dy mundësive, dijen dhe praktikën. Mundësija e dijes përsoset duke njohur Krijuesin, Zotin e gjithësisë, emrat dhe cilësitë e Tij, rrugën që të çon për tek Ai, shkarjet që të largojnë prej Tij. Po ashtu, n...

11 Sep 2018

Përse Allahu e do punën qoftë edhe të vogël kur është e vazhdueshme dhe nuk e pëlqen punën e shumtë por që ndërpritet? Sqarim i mahnitshëm nga dy kolosë të ummetit. Imam en Neueuij ka thënë: “Duke vazhduar të paktën vazhdon adhurimi, me përmendjen e Allahut, të ndjerit të mbikqyrjes së Tij, me sinqeritet dhe ecje drejt Zotit (me llojet e adhurimeve). Ndryshe nga e shumta e lodhshme që...

01 Sep 2018

Para mijëra vitesh, disa njerëz besonin se eklipsi ndodh si rezultat i konfliktit midis zotërave. Disa fise në Kinë, Diellin e simbolizonin me një zog të artë, Hënën me bretkosë, dhe sa herë që ndodhte eklipsi, ata besonin se po zhvillohej një betejë midis këtyre dyve. Fiset e amazoneve besonin se kur ndodhte eklipsi i Hënës, ndonjë prej fëmijëve e ka goditur hënën në sy dhe i ka shkaktu...