Shpërblimi i Dhikrit (përmendjes së Allahut)

1. Ne si staf, kemi për qëllim që juve të ju ofrojmë sa më shumë informacione dhe dije të dobishme rreth fesë Islame por gjithsesi se kemi edhe harxhime të shumta, kështu që ju lutemi që pasi të dëgjoni apo të lexoni të klikoni mbi reklamën që shfaqet poshtë këtij teksti sepse ashtu ne do t’i mbulojmë harxhimet tona dhe do të jemi në gjendje të vazhdojmë që të ju sjellim ende informacione me lejen e Allahut azze ue xhel. Allahu ju shpërbleftë me të mira në të dy botët. Pasi të lexoni lajmet tona, shpërndajini edhe me të tjerët që të përfitojmë sëbashku.

Muadh ibën Xhebel (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) transmeton, se i Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) thotë: “A t’ju njoftoj për punët tuaja më të mira dhe më të pastra tek Sunduesi juaj, që ju ngrenë më lartë në grada, që janë më mirë për ju se shpenzimi i të hollave dhe argjendit dhe nga takimi me armikun tuaj, ku do godasin qafët tuaja dhe do godisni qafët e tyre?” I thanë: Po, patjetër o i Dërguar i Allahut! Tha: ”Dhikri i Allahut të Lartmadhëruar.”(E transmeton Ahmedi, Tirmidhiu dhe ibën Maxheh me zinxhir transmetimi të saktë.)

Gjithaashtu ka ardhur në një hadith të saktë dhe të gjatë, nga Harith El-Esh’arij, se pejgamberi (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Ju urdhëroj juve që ta përmendni Allahun e Lartësuar! Se shembulli i kësaj është si shembulli i atij njeriu që e ndjek armiku nga pas me shpejtësi, derisa hyn në një kështjellë të fortifikuar, dhe kështu mbron veten e tij nga armiku. Po kështu, edhe robi nuk e mbron vetveten nga shejtani , vetëm se me Dhikrin (përmendjen) e Allahut.” (Transmeton Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu,)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.