“All-llahu ka emrat më të mirë, andaj Atë thirreni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e Tij. Ata kanë për t’u shpërblyer (me dënim) për veprimet e tyre[1].

Ebu Hurejra radijAll-llahu anhu, ka thënë: “I Dërguari i All-llahut alejhis-selam ka thënë: “All-llahu xhel-le shanuhu i ka 99 em­ra, një më pak se njëqind, dhe vepro sipas tyre, e do të hysh në Xhe­net”[2].

Prej tyre emrave janë:

 1. ALL-LLAH
 2. EL-EVVELU– I Pari.
 3. EL-AHHIRU– I Fundit.
 4. EDH-DHAHIRU– I Dukshmi.
 5. EL-BATINU– I Padukshmi.
 6. EL-ALIJJ– I Larti.
 7. EL-AËLA – Më i Larti.
 8. EL-MUTEALI– I Gjithëlartësuari.
 9. EL-ADHIM– Madhështori.
 10. EL-MEXHID – I Lavdishmi.
 11. EL-KEBIR– I Madhi.
 12. ES-SEMI’U– Dëgjuesi.
 13. EL-BESIR– Vështruesi.
 14. EL-’ALIM– I Gjithëdituri.
 15. EL-HHABIR– i Gjithinformuari.
 16. EL-HAMID– I Falënderuari.
 17. EL-AZIZ– Gjithëkrenari.
 18. EL-KADIIR – I Fuqishmi.
 19. EL-KADIR – I Gjithëfuqishmi.
 20. EL-MUKTEDIR – Fuqimadhi.
 21. EL-KAVIJJ– I Forti.
 22. EL-METIN– I Pathyeshmi.
 23. EL-GANIJ– I Pasuri.
 24. EL-HAKIIM– I Urti.
 25. EL-HALIM– Përdëllimtari.
 26. EL-AFUVVU– Mëkatfalësi.
 27. EL-GAFUR– Falësi.
 28. EL-GAFFAR– Gjithëfalësi.
 29. ET-TEVVAB– Pendimpranuesi.
 30. ER-RREKIB– Vigjëluesi.
 31. ESH-SHEHID– Dëshmuesi.
 32. EL-HAFIDH– Ruajtësi.
 33. EL-LETIF– I Buti.
 34. EL-KARIB – I Afërti.
 35. EL-MUXHIJB – Përgjigjedhënësi.
 36. EL-VEDUD– I Dashuri.
 37. ESH-SHAKIRU – Mirënjohësi.
 38. ESH-SHEKUR– ShumëMirënjohësi.
 39. ES-SEJID – Zotëriu.
 40. ES-SAMED– I Panevoji.
 41. EL-KAHIR– Mposhtësuesi.
 42. EL-KAHAR– Mposhtësi.
 43. EL-XHEBBAR– I Gjithëfuqishmi.
 44. EL-HASIB – Llogarimarësi.
 45. EL-HADI– Udhëzuesi.
 46. EL-HAKEM – Gjithëgjykuesi
 47. EL-KUDDUS– I Shenjti.
 48. ES-SELAM– Paqedhënësi.
 49. EL-BERR– Mirëbërësi.
 50. EL-VEHHAB– Dhuruesi.
 51. ER-RRAHMAN– I Gjithëmëshirëshmi.
 52. ER-RRAHIM– Mëshirëploti.
 53. EL-KERIM– Bujari.
 54. EL-EKREM – Mëbujari.
 55. ER-RREUF– I Dhembshuri.
 56. EL-FETTAH– Zgjidhjedhënësi.
 57. ER-RRAZiK– Rriskëdhënësi.
 58. ER-RREZAK– Furnizuesi.
 59. EL-HAJ – I Gjalli.
 60. EL-KAJJUM– I Përjetshmi.
 61. ER-RAB – Zot.
 62. EL-MELIK – Sunduesi.
 63. EL-MELIIK – Gjithësunduesi.
 64. EL-VAHID– I Vetmi.
 65. EL-EHAD– Një.
 66. EL-MUTEKEBIR– I Madhërishmi.
 67. EL-HHALIK– Krijuesi.
 68. EL-HHALAK– Gjithëkrijuesi.
 69. EL-BARIU– Filluesi.
 70. EL-MUSAVVIR– Formëdhënësi.
 71. EL-MU’MIN– Siguruesi.
 72. EL-MUHEJMIN– Mbizotëruesi.
 73. EL-MUHIT – Gjithëpërfirësi.
 74. EL-MUKIIT – Gjithmaftuesi.
 75. EL-VEKIL– Përkujdesësi.
 76. EL-KAFIJ – Mjaftuesi.
 77. EL-VASIU– Gjithëpërfshirësi.
 78. EL-HAK – I Vërteti.
 79. EL-XHEMIL – I Bukuri.
 80. ER-RREFIK
 81. EL-HAJJ– I Gjalli.
 82. ES-SETIR – Mbuluesi.
 83. EL-ILAH – I Adhuruari.
 84. EL-KABID– Shtrënguesi.
 85. EL-BASIT– Dhënësi.
 86. EL-MUËTIJ– Shumëdhënësi.
 87. EL-MUKADIM– I Pari .
 88. EL-MUAHIR – I Fundit.
 89. EL-MUBIN– I Qarti.
 90. EL-MENAN– Dhuratdhënësi..
 91. EL-VELIJ– Dashuridhënësi.
 92. EL-MEULA– Gjithëndihmuesi.
 93. EN-NASIR– Ndihmuesi.
 94. ESH-SHAFI– Shëruesi.
 95. MALIKUL-MULK– Pushtetmbajtësi.
 96. XHAMIU-NAS– Tubuesi i gjitë njerzizë.
 97. NURU-SEMAVATI VEL-ERD– Ndriçuesi i qiejve dhe tokës.
 98. DHUL-XHELALI VEL IKRAM– Atij i takon madhështia dhe nderi.
 99. BEDIU-SEMAVATI VEL-ERD– Shpikësi i qiejve dhe i tokës[3].

___________

[1] Suretu-Araf, ajeti: 180.

[2] Këtë hadith e transmetojnë Buhariu, Muslimi, Tirmidhiu, Nesaiu dhe Ibni Ma­xhe. Shih: Sahihu-l-Buhari me’a Fet’hul Bari, 5: 372; Hidajetu-l-Bari, 1: 135; dhe Sahih Muslim bi Sherhin Nevevi, 17: 5.

[3] Shiko: këta emra me argumente nga Kurani dhe Sunnetinë librin:” sherh esmaullahil-husna fi dauil kitabi ve suneh”, të autorit Seid ibn Alij ibn Vehf El-Kahtani.