NAMAZI I DREKES:

4 REKATE SUNNET DHE 4 REKATE FARZ DHE 2 SUNNET

Rekati i parë :
Ngrejmë duart dhe thojmë ALLAHU EKBER
Vendosim dorën e djathtë mbi të majten dhe lexojmë :

SUBHANEKE ALL-LLAHUMME
WE BIHAMDIKE WE TEBERAKESMUKE
WE TE’ALA XHEDDUKE WE LA ILAHE GAJRUKE

E’UDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIR-RAXHIM

BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM
EL HAMDULIL-LAHI RABBIL ‘ALEMIN
ER-RAHMANIR-RAHIM
MALIKI JEWMID-DIN
IJJAKE NA’BUDU WE IJJAKE NEST’AIN
IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM
SIRATAL-LEDHINE EN ‘AMTE ‘ALEJHIM,
GAJRIL MAGDUBI ’ALEJHIM WE LED-DAL-LIN(AMIN)

INNA A’TAJNA KEL KEWTHER
FES SAL-LI RABBIKE WENHAR
INNE SHANIEKE HUWEL EBTER

Duke thënë ALLAHU EKBER kërrusemi dhe vejmë duartë mbi gjunjë.(RUKU) dhe thojmë

SUBHANE RABBIJELADHIM. (3 herë)

Duke thënë : SEMI’ALLAHU LIMEN-HAMIDEH

drejtohemi dhe thojmë : RABBENA LEKEL HAMD

Thojmë ALLAHU EKBER
përulemi duke vënë gjunjët,duart dhe ballin në tokë dhe thojmë
SUBHANE RABBIJEL A’LA (3 herë)

Pastaj thojmë ALL-LLAHU EKBER

dhe ulemi duke thënë RABBI GFIRLIJ (2 herë)
Thojmë ALL-LLAHU EKBER
dhe bëjmë edhe nje sexhde
duke thënë përseri SUBHANE RABBIJEL A’LA (3 here)
Thojmë ALL-LLAHU EKB ER dhe ngritemi në këmbë për rekatin e dytë

Vendosim doren e djathtë mbi të majten dhe lexojmë suren FATIHA :
BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM
EL HAMDULIL-LAHI RABBIL ‘ALEMIN
ER-RAHMANIR-RAHIM
MALIKI JEWMID-DIN
IJJAKE NA’BUDU WE IJJAKE NEST’AIN
IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM
SIRATAL-LEDHINE EN ‘AMTE ‘ALEJHIM,
GAJRIL MAGDUBI ’ALEJHIM WE LED-DAL-LIN(AMIN)

ndërsa pas saj lexojmë një sure psh :

KUL HU WALL-LLAHU EHAD
ALL-LLAHUS SAMED
LEM JELID WE LEM JULED
WE LEM JEKUN L-LEHU KUFUWEN EHAD

Duke thënë ALLAHU EKBER kërrusemi dhe vejmë duartë mbi gjunjë.(RUKU) dhe thojmë

SUBHANE RABBIJELADHIM. (3 herë)

Duke thënë : SEMI’ALLAHU LIMEN-HAMIDEH

drejtohemi dhe thojmë : RABBENA LEKEL HAMD

Thojmë ALLAHU EKBER
përulemi duke vënë gjunjët,duart dhe ballin në tokë dhe thojmë
SUBHANE RABBIJEL A’LA (3 herë)

Pastaj thojmë ALL-LLAHU EKBER

dhe ulemi duke thënë RABBI GFIRLIJ (2 herë)
Thojmë ALL-LLAHU EKBER
dhe bëjmë edhe nje sexhde
duke thënë përseri SUBHANE RABBIJEL A’LA (3here)

Pas sexhdes së dytë ulemi dhe lexojmë :

ET-TEHIJJATU LIL-LAHI WES-SALAWATU WET-TAJJIBATU
ES-SELAMU’ALEJKE EJJUHEN-NEBIJU
WE RAHMETULL-LLAHI WE BEREKATUHU
ES-SELAMU’ALEJNA WE’ALA’IBADIL-LAHIS-SALIHIN
ESH-HEDU EN LA-IL-LAHE IL-LALL-LLAH
WE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN’ABDUHU WE RESULUHU
REKATI I TRETE:
Thojmë ALL-LLAHU EKB ER dhe ngritemi në këmbë për rekatin e trete:

Vendosim doren e djathtë mbi të majten dhe lexojmë suren FATIHA :
BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM
EL HAMDULIL-LAHI RABBIL ‘ALEMIN
ER-RAHMANIR-RAHIM
MALIKI JEWMID-DIN
IJJAKE NA’BUDU WE IJJAKE NEST’AIN
IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM
SIRATAL-LEDHINE EN ‘AMTE ‘ALEJHIM,
GAJRIL MAGDUBI ’ALEJHIM WE LED-DAL-LIN(AMIN)

Duke thënë ALLAHU EKBER kërrusemi dhe vejmë duartë mbi gjunjë.(RUKU) dhe thojmë

SUBHANE RABBIJELADHIM. (3 herë)

Duke thënë : SEMI’ALLAHU LIMEN-HAMIDEH

drejtohemi dhe thojmë : RABBENA LEKEL HAMD

Thojmë ALLAHU EKBER
përulemi duke vënë gjunjët,duart dhe ballin në tokë dhe thojmë
SUBHANE RABBIJEL A’LA (3 herë)

Pastaj thojmë ALL-LLAHU EKBER

dhe ulemi duke thënë RABBI GFIRLIJ (2 herë)
Thojmë ALL-LLAHU EKBER
dhe bëjmë edhe nje sexhde
duke thënë përseri SUBHANE RABBIJEL A’LA (3here)

Thojmë ALL-LLAHU EKB ER dhe ngritemi në këmbë për rekatin e katert:

Vendosim doren e djathtë mbi të majten dhe lexojmë suren FATIHA :
BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM
EL HAMDULIL-LAHI RABBIL ‘ALEMIN
ER-RAHMANIR-RAHIM
MALIKI JEWMID-DIN
IJJAKE NA’BUDU WE IJJAKE NEST’AIN
IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM
SIRATAL-LEDHINE EN ‘AMTE ‘ALEJHIM,
GAJRIL MAGDUBI ’ALEJHIM WE LED-DAL-LIN(AMIN)

Duke thënë ALLAHU EKBER kërrusemi dhe vejmë duartë mbi gjunjë.(RUKU) dhe thojmë

SUBHANE RABBIJELADHIM. (3 herë)

Duke thënë : SEMI’ALLAHU LIMEN-HAMIDEH

drejtohemi dhe thojmë : RABBENA LEKEL HAMD

Thojmë ALLAHU EKBER
përulemi duke vënë gjunjët,duart dhe ballin në tokë dhe thojmë
SUBHANE RABBIJEL A’LA (3 herë)

Pastaj thojmë ALL-LLAHU EKBER

dhe ulemi duke thënë RABBI GFIRLIJ (2 herë)
Thojmë ALL-LLAHU EKBER
dhe bëjmë edhe nje sexhde
duke thënë përseri SUBHANE RABBIJEL A’LA (3here)

Pas sexhdes së dytë ulemi dhe lexojmë :

ET-TEHIJJATU LIL-LAHI WES-SALAWATU WET-TAJJIBATU
ES-SELAMU’ALEJKE EJJUHEN-NEBIJU
WE RAHMETULL-LLAHI WE BEREKATUHU
ES-SELAMU’ALEJNA WE’ALA’IBADIL-LAHIS-SALIHIN
ESH-HEDU EN LA-IL-LAHE IL-LALL-LLAH
WE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN’ABDUHU WE RESULUHU

Pastaj lexojmë :

ALL-LLAHUME SAL-LI ‘ALA MUHAMMEDIN
WE ‘ALA ALI MUHAMMED
KEMA SAL-LEJTE ‘ALA IBRAHIME WE’ ALA ALI IBRAHIM
INNEKE HAMIDUN MEXHID
ALL-LLAHUME BARIK’ALA MUHAMMEDIN WE‘ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE’ALA IBRAHIME WE ‘ALA ALI IBRAHIM
INNEKE HAMIDUN MEXHID

Pas Salavateve lexojmë lutjen:

ALL-LLAHUME RABBENA ATINA FID DUNJA HASENETEN
WE FIL-AHIRETI HASENETEN WE KINA ‘ADHABEN NAR
RABBENA GFIRLI WE LI WALIDEJJE WE LIL-MU’MININE
JEWME JEKUMUL HISAB

Namazi përfundon me Selam: duke kthyer kokën në të djathtë thojmë:

ES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULL-LLAH dhe në të majtë
ES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULL-LLAH