“Sa i mirë është shpërblimi i punë-mirëve”! (Ali Imran: 136)

Nga Ebu Umameh – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë:
“Kush del nga shtëpia e tij i pastruar, për të falur një namaz të detyrueshëm, shpërblimi i tij është si shpërblimi i haxhiut që ka veshur ihramin.
Dhe kush del për të falur namazin e duhasë (paradites), nuk është munduar veçse për ta falur atë, shpërblimi i tij është si shpërblimi i atij që bën umran.
Dhe (shpërblimi i) namazit pas namazit – mes të cilëve nuk ka fjalë të kota – shkruhet në ‘il-lij-jin’* ”.

“Sahih et terghib uet terhib” (670)

*Vendi i melaikeve (tefsir El Beghauij). Apo vend i lart në qiell (Tefsir Ibn Kethir), apo në Xhennet (Ibn Abbasi, nga tefsiri i Kurtubiut).

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.